Made for Owest Часу залишилось :

logo
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ON-LINE ТЕСТУВАННЯ
підготовка до ЗНО

NEW


Завдання 1-39 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте її у таблиці «Відповідь до завдання».

Завдання №1

На картосхемі відображено історичний процес, що тривав упродовж
А I – IV ст.
Б V – VII ст.
В VIII – IX ст.
Г X – XI ст.Відповідь до завдання № 1 АБВГ


Завдання №2

На наведеній картосхемі відображено

А Велике розселення слов’ян
Б походи перших київських князів
В основні шляхи грецької колонізації
Г військово-торговельні експедиції варягівВідповідь до завдання № 2 АБВГ


Завдання №3

Позначте, яка подія відбулася в ХІ столітті:
Арозгром Хозарського каганату;
Бзапровадження християнства на Русі як державної релігії;
Взруйнування й пограбування Києва військом Андрія Боголюбського;
Гспорудження храму св. Софії в Києві.Відповідь до завдання № 3 АБВГ


Завдання №4

Боротьбу проти нападів половців на Русь найбільш успішно вели князі
А Ігор Рюрикович і Святослав Ігоревич.
Б Володимир Великий і Ярослав Мудрий.
В Володимир Мономах і Мстислав Великий.
Г Данило Галицький і Юрій І Львович.Відповідь до завдання № 4 АБВГ


Завдання №5

Проявом впливу на Русь якої культури є ікони, зображені на фото?
Аіудейської
Бвізантійської
Вмусульманської
ГзахідноєвропейськоїВідповідь до завдання № 5 АБВГ


Завдання №6

Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля:
АВелике князівство Литовське;
БУгорське королівство;
ВПольське королівство;
ГМолдавське князівство.Відповідь до завдання № 6 АБВГ


Завдання №7

Упродовж якого періоду тривало козацько-селянське повстання під проводом С.Наливайка?
А1576-1578 рр.;
Б1594-1596 рр.;
В1616-1622 рр.;
Г1637-1638 рр.Відповідь до завдання № 7 АБВГ


Завдання №8

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:
«…султан турецький Осман підійшов до Хотина з військом, що перевищувало християнські сили в десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків… 18 серпня турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. А козаки об’єдналися й, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті… не почали тікати...»?
А1621 р.
Б1625 р.
В1632 р.
Г1637 р.Відповідь до завдання № 8 АБВГ


Завдання №9

Територію Війська Запорізького (Гетьманщини) відповідно до умов Зборівського договору (1649р.) позначені на карті
А
Б
В
Г


Відповідь до завдання № 9 АБВГ


Завдання №10

Діяльність яких гетьманів потрібно характеризувати, спираючись на зображену картосхему?
АІ.Виговського та Ю.Хмельницького
БП.Тетері та І.Брюховецького
ВІ.Самойловича та Д.Многогрішного
ГІ.Мазепи та І.СкоропадськогоВідповідь до завдання № 10 АБВГ


Завдання №11

Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій половині ХVІІІ ст.?
А утворення Першої Малоросійської колегії
Б поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну
В переформування козацьких полків на регулярні кінні полки російської армії
Г остаточна ліквідація російськими військами Запорозької СічіВідповідь до завдання № 11 АБВГ


Завдання №12

Зображена на фото пам’ятка архітектури є окрасою міста

А Львова.
Б Києва.
В Харкова.
Г Луцька.Відповідь до завдання № 12 АБВГ


Завдання №13

У 1768р. Коліївщиною були охоплені райони
АЛівобережної України.
БПравобережної України.
ВСлобідської України.
ГПівденної України.Відповідь до завдання № 13 АБВГ


Завдання №14

У якому регіоні України в складі Російської імперії наприкінці XVIII – першій третині ХІХст. сформувався осередок українського національного відродження?
Ана Поділлі
Бна Слобожанщині
Вна Запоріжжі
Гна Київщині.Відповідь до завдання № 14 АБВГ


Завдання №15

Унаслідок революції 1848-1849рр. у Австрійській імперії
Апольські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо майбутнього Галичини.
Бпредставники українського населення стали залучатися до парламентської діяльності.
Вукраїнці здійснили збройні повстання в Галичі та Львові проти польського панування в Галичині
Гвідбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську автономію провінції.


Відповідь до завдання № 15 АБВГ


Завдання №16

Відкриття Харківського університету пов’язане з ім’ям
АВ.Каразіна.
БМ.Остроградського.
ВМ.Максимовича.
ГІ.Мечнікова.


Відповідь до завдання № 16 АБВГ


Завдання №17

Під час правління якого російського імператора запроваджено такі заборони: «Не допускати ввозу в межі імперії...яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...»?
АОлександра ІІ
БМиколи І
ВОлександра ІІІ
ГМиколи ІІ


Відповідь до завдання № 17 АБВГ


Завдання №18

Реформи 1860-х – 1870-х рр. у Російській імперії сприяли
А формуванню ринку вільнонайманої праці.
Б витісненню іноземного капіталу національним.
В подоланню селянського малоземелля та безземелля.
Г розгортанню трудової еміграції до США та Канади.Відповідь до завдання № 18 АБВГ


Завдання №19

Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців, називають
Ахлопомани.
Бмосквофіли.
Внародовці.
Градикали.


Відповідь до завдання № 19 АБВГ


Завдання №20

На картосхемі заштриховано
А регіон масової трудової еміграції селян до Північної Америки.
Б межі єпархій греко-католицької церкви на початку ХХст.
В території губерній, на які в 1911р. було поширено земську реформу.
Г район розміщення головних підприємств синдикату «Продвугілля».Відповідь до завдання № 20 АБВГ


Завдання №21

У якому році оприлюднено цитоване звернення до населення західноукраїнських земель:
«Не бути більше підневільної русі! Надбання Володимира Святого, земля Ярослава Осмомисла, князів Данила та Романа, скинувши ярмо, підніме знамено єдиної, великої, неподільної Росії. Звільнені руські брати!... Не вбачаючи свого щастя в утиску іноземців, як це робили[австрійці], спрямуйте меч свій на ворога, а серця свої зверніть до Бога з молитвою за Росію, за російського Царя!»?
А1914р.
Б1915р.
В1916р.
Г1917р.Відповідь до завдання № 21 АБВГ


Завдання №22

Головою Української Центральної Ради обрано
А П. Скоропадського.
Б М. Грушевського.
В В. Винниченка.
Г С. Петлюру.Відповідь до завдання № 22 АБВГ


Завдання №23

Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було відновлення
Авлади більшовиків та їхніх союзників
Бфедеративних зв’язків України з Росією
Всоюзницьких відносин з країнами Антанти
Гвлади Української Центральної Ради.Відповідь до завдання № 23 АБВГ


Завдання №24

Позначте дату оприлюднення Універсалу Директорії про злуку ЗУНР і УНР в єдину державу:
А10 листопада 1918 р.;
Б22 січня 1919 р.;
В2 лютого 1919 р.;
Г21 березня 1919 р.Відповідь до завдання № 24 АБВГ


Завдання №25

На відміну від Української Народної республіки (УНР) західноукраїнській Народній республіці (ЗУНР) вдалося
Адомогтися визнання державних кордонів на Паризькій мирній конференції
Букласти мир з державами Четверного союзу та вивести країну зі світової війни
Вдати відсіч агресії з боку сусідніх держав та уникнути окупації території країни
Гстворити систему управління й забезпечити відносну соціальну стабільністьВідповідь до завдання № 25 АБВГ


Завдання №26

Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?
АРозгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору.
БРозгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.
ВРозгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.
ГРозгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.


Відповідь до завдання № 26 АБВГ


Завдання №27

Яка зміна відбулася в соціально-економічному розвитку УСРР в умовах нової економічної політики?
А передавання в приватну власність або в оренду дрібних і середніхпідприємств
Б уведення продовольчої розкладки (продрозверстки) для селянських господарств
В перехід до зрівняльної оплати праці робітників великих промислових підприємств
Г запровадження загальної трудової повинності всього працездатного населенняВідповідь до завдання № 27 АБВГ


Завдання №28

У якому уривку з історичних джерел відображено особливості суспільно-політичного життя України в період радянської модернізації (1929 0 1938рр.)?
А«Почалась робота з ліквідації неписьменності, посилюється пропагандистська робота серед населення. Використовуючи друковане слово, наша більшовицька партія формує свідомість радянської людини…»
Б«На 28 вересня на Україні є ще 13764 заарештованих по куркульській операції, справи яких не розглянуті трійками; в обласних трійках НКВС УРСР є матеріали, на основі яких можна репресувати понад 15 тис. осіб…»
В«…У період революційного оновлення радянського суспільства, коли розпочато процес демократизації, очищення всіх сторін нашого життя від викривлень загальнолюдських принципів гуманізму, у країні посилюється прагнення знати всю правду про минуле…»
Г«…У роботі деяких радянських істориків були допущені серйозні помилки космополітичного характеру. …купка безрідних космополітів намагалася вести свою шкідливу роботу, поширюючи антипатріотичні погляди при висвітленні питань історії нашої Батьківщини »Відповідь до завдання № 28 АБВГ


Завдання №29

Вкажіть, ідеологами яких концепцій української політичної думки 1920–1930-х років Були Д. Донцов та В. Липинський:
А“українського монархізму” та “інтегрального націоналізму”;
Б“інтегрального націоналізму” та “українського лібералізму”;
В“українського лібералізму” та “українського соціалізму”;
Г“українського соціалізму” та “українського монархізму”.Відповідь до завдання № 29 АБВГ


Завдання №30

Налагодження автоматичного електричного зварювання танкових корпусів під час Великої Вітчизняної війни пов’язане з ім’ям:
АО. Палладіна;
БВ. Бакуля;
ВВ. Глушкова;
ГЄ. Патона.Відповідь до завдання № 30 АБВГ


Завдання №31

Терміном «Голокост» світова історіографія позначає геноцид, здійснюваний нацистами в роки Другої світової війни, проти
Апольського народу
Букраїнського народу
Вросійського народу
Гєврейського народу.Відповідь до завдання № 31 АБВГ


Завдання №32

Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу завершилася
Азвільненням території СРСР у його довоєнних кордонах.
Бвизволенням країн Південно-Східної та Центральної Європи.
Воволодінням столицею нацистської Німеччини – Берліном.
Грозгром японської Квантунської армії в Маньчжурії.


Відповідь до завдання № 32 АБВГ


Завдання №33

Листівки такого змісту:
«Переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя в нових умовах, створених владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, вважатимуться бандитами…»
Аурядом Української РСР
Бадміністрацією рейх комісаріату «Україна»
ВУкраїнською головною визвольною радою
Гурядом Польської Народної Республіки.Відповідь до завдання № 33 АБВГ


Завдання №34

Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?
Азагострення дипломатичних відносин з Українською РСР
Бчасткова асиміляція українців у польському середовищі
Внормалізація стосунків влади з українською меншиною
Грозширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПАВідповідь до завдання № 34 АБВГ


Завдання №35

Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж
А1945-1953 рр.
Б1954 – 1964рр.
В1957-1965 рр.
Г1964-1972 рр.


Відповідь до завдання № 35 АБВГ


Завдання №36

Вкажіть, які наслідки для господарства України мало впровадження 1957 року територіального принципу управління народним господарством СРСР:
Апоглиблення регіональної спеціалізації промислового та сільськогосподарського виробництва;
Бструктурна перебудова та модернізація економіки на засадах науково-технічного прогресу;
Вподальша централізація та бюрократизація управління народним господарством;
Гзростання економічної самостійності республіки у питаннях управління народним господарством.Відповідь до завдання № 36 АБВГ


Завдання №37

Головне завдання своєї діяльності члени Української Гельсінської групи бачили в
Ареалізації Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР.
Бліквідація монополії КПРС на владу та демократизації суспільного життя в Україні.
Вознайомленні світового співтовариства з фактами порушень прав людини в Україні.
Гздійсненні структурної перебудови економіки України на ринкових засадах.


Відповідь до завдання № 37 АБВГ


Завдання №38

У липні 1994р. Президентом України обрано
АВ.Чорновола
БЛ.Кравчука
ВО.Мороза
ГЛ.КучмуВідповідь до завдання № 38 АБВГ


Завдання №39

2014 рік – це рік, коли Україна
А вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).
Б підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).
В стала членом Ради Європи (РЄ).
Г приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».Відповідь до завдання № 39 АБВГУ завданнях 40 до кожного з чотирьох (п’яти) рядків у лівій колонці виберіть,на Вашу думку, один правильний варіант у правій колонці. Поставте позначки в таблиці«Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків і колонок.

Завдання №40

Установіть відповідність між заходами та діячами, причетних до них.
Астворення перших осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів»;
Бзапровадження християнства як державної релігії;
Вукладання першої писаної збірки руських законів;
Горганізація з’їзду князів у Любечі;
1князь Данило Галицький;
2князь Володимир Мономах;
3княгиня Ольга;
4князь Ярослав Мудрий;
5князь Володимир Великий.


Відповідь до завдання № 40 12345
А
Б
В
ГУ завданнях 41-42 до кожного з чотирьох (п’яти) рядків у лівій колонці виберіть,на Вашу думку, один правильний варіант у правій колонці. Поставте позначки в таблиці«Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків і колонок.

Завдання №41

Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.
1Повстання на Правобережній Україні під проводом С.Палія (1702 – 1704)
2Перехід гетьмана І.Мазепи на бік КарлаXII (1708)
3Похід П.Орлика на Правобережну Україну (1711)
4Другий поділ Речі Посполитої (1793)
АЗруйнування Чортомлицької Січі
БВключення Правобережної України до складу Російської Імперії
ВСкасування козацького полково-сотенного устрою на Правобережній і Лівобережній Україні.
ГСпустошення Правобережжя ногайцями, контрнаступ російських військ і примусове переселення людей на лівий берег Дніпра
ДОб’єднання гетьманом І.Мазепою Лівобережної та Правобережної України.


Відповідь до завдання № 41 АБВГД
1
2
3
4


Завдання №42

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1«Експлуатація»
2«Конфіскація»
3«Контрибуція»
4«Націоналізація»
АПерехід із приватної власності окремих осіб у власність держави землі, банків, підприємств промисловості, транспорту, зв’язку тощо.
БПримусове та безоплатне вилучення й передання у власність держави всього або частини майна власника, що здійснюється в судовому або адміністративному порядку.
ВВипуск в обіг грошей і цінних паперів (акцій, облігацій), що здійснюється центральними банками та державними казначействами.
ГБезоплатне присвоєння власниками засобів виробництва продукту, виробленого безпосередніми працівниками, через економічний або позаекономічний примус.
ДПримусове грошове чи натуральне стягнення під час війни, яке проводять окупаційні війська з населення захопленої території.


Відповідь до завдання № 42 АБВГД
1
2
3
4У завданнях 43-45 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці «Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта.

Завдання №43

Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст.
АБахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією й Кримським ханством
БАндрусівський договір між Річчю Посполитою та Московським царством
«³чний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою
Г«Березневі статті» між Військом Запорозьким і Московським царствомВідповідь до завдання № 43 АБВГ
1
2
3
4


Завдання №44

Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім тих, що стосуються голоду на селі та прохання допомогти. Голодують нероби й ледарі, які мають по 30 – 40 трудоднів на рік…»
Б «Нове в Шахтинській справі те, що вона має суто контрреволюційний характер…»
В «Допомогу отримають 8% голодуючих, якщо реалізувати план організації харчування за рахунок закордонних комісій допомоги…»
Г «Провести роз’яснювальну роботу серед широких верств населення стосовно доцільності ліквідації так званої «Української автокефальної православної церкви» як осередку відвертої петлюрівщини…»Відповідь до завдання № 44 АБВГ
1
2
3
4


Завдання №45

Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1940 – першої половини 1950-х рр..
Апроведення урядом Польщі депортації українців із Закерзоння до західних і північних областей Польщі (операція «Вісла»)
Бучасть делегації УРСР у роботі Установчої конференції Організації Об'єднаних Націй у Сан-Франциско
Вприйняття Президією Верховної Ради СРСР Указу «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР»
Гухвалення І-им з'їздом Народних комітетів Закарпатської України Маніфесту про возз'єднання Закарпаття з УРСР


Відповідь до завдання № 45 АБВГ
1
2
3
4Завдання 46 має шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Введіть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

Завдання №46

Укажіть назви українських історико-географічних регіонів, які на початку ХХ ст. входили до складу Австро-Угорської імперії.
1 Закарпаття
2 Волинь
3 Поділля
4 Буковина
5 Таврія
6 Слобожанщина
7 Східна ГаличинаВідповідь до завдання № 46Розробка та підтримка: ІТ відділ ЛРЦОЯО © (2008-2021)