Made for Owest Часу залишилось :

logo
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ON-LINE ТЕСТУВАННЯ
підготовка до ЗНО

NEW


Завдання 1-39 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте її у таблиці «Відповідь до завдання».

Завдання №1

Серед пронумерованих на карті античних міст-держав Північного Причорномор’я вкажіть місцезнаходження Тіри:
А1;
Б2;
В3;
Г4.Відповідь до завдання № 1 АБВГ


Завдання №2

Якою цифрою на картосхемі позначено місцезнаходження історичної пам’ятки, зображеної на фото?
Відповідь до завдання № 2 АБВГ


Завдання №3

«Десятиною» в Київській Русі називали
Ачастка доходів великого князя, що надавалася для потреб давньоруських церков.
Бгрошовий штраф, передбачений «Руською правдою» за вбивство вільної людини.
Вдержавну повинність, що зобов’язувала селян постачати коней для потреб князя.
Гзбирання обробку намісником великого київського князя з підлеглого населення.


Відповідь до завдання № 3 АБВГ


Завдання №4

Які чинники спричинили роздробленість Київської Русі ?
1Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення.
2Чіткий, незмінний механізм спадковості великокнязівської влади.
3Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння.
4Навала монгольських орд хана Батия.

А1,3.
Б1,4.
В2,3.
Г2,4.


Відповідь до завдання № 4 АБВГ


Завдання №5

До літописних творів належить
А«Руська правда»
Б«Повість минулих літ»
В«Моленіє Даниїла Заточника»
Г«Слово про закон і благодать»


Відповідь до завдання № 5 АБВГ


Завдання №6

Який факт підтверджує думку істориків, що «Культура України XIV – XV ст., розвиваючись на національній основі, залишалась відкритою для зовнішніх запозичень»?
АЗбільшення кількості шкіл при православних церквах і монастирях.
БЗбереження та розвиток традиційних жанрів усної народної творчості.
ВГальмування та занепад культурного життя внаслідок монгольської навали.
ГПроникнення європейських канонів планування та будівництва міст, оборонних споруд.


Відповідь до завдання № 6 АБВГ


Завдання №7

Форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю залежного селянина власним реманентом у господарстві землевласника, називається
Авотчина
Бпанщина
Вфільварок
ГоброкВідповідь до завдання № 7 АБВГ


Завдання №8

Хто з українських гетьманів здійснив похід, відображений на картосхемі?

А П. Сагайдачний
Б Б. Хмельницький
В І. Виговський
Г І. СамойловичВідповідь до завдання № 8 АБВГ


Завдання №9

Прочитайте уривок з історичного джерела щодо Національно-визвольної війни українського народу середини XVIIст. і виконайте завдання.
    «…у католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів…. »
Автор у документі вказав на
Апричину війни
Бнаслідок війни
Взначення війни
Гпривід війни.Відповідь до завдання № 9 АБВГ


Завдання №10

Причиною Руїни в другій половині XVIІ ст.. НЕ БУЛО
Апосилення козацькою старшиною релігійних утисків селянства.
Бактивне втручання у внутрішні справи Гетьманщини з боку сусідніх держав.
Взагострення боротьби за владу в середовищі української еліти.
Гнаростання соціальних конфліктів та протистоянь в українському суспільстві.Відповідь до завдання № 10 АБВГ


Завдання №11

Які заходи уряду царя Петра І погіршували економічне становище Гетьманщини у складі Російської імперії?
1Розміщення на території Гетьманщини російського війська, що утримувалося коштом місцевого населенням.
2Заборона на ввезення в Гетьманщину товарів, вироблених на російських мануфактурах.
3Спрямування митних зборів, отриманих на російсько-українському кордоні, до царської скарбниці.
А1,2
Б2,3
В1,3
Г1,2,3


Відповідь до завдання № 11 АБВГ


Завдання №12

Яку пам’ятку архітектури України зображено на фото?
АГеоргієвську церкву Видубицького монастиря в Києві
БТроїцьку церкву в Новомосковську
ВУспенську соборну церкву в Почаєві
ГПокровський собор у Харкові.Відповідь до завдання № 12 АБВГ


Завдання №13

Вкажіть, котрого року урядові війська за наказом Катерини ІІ захопили та зруйнували Нову Січ:
А1734 р.;
Б1752 р.;
В1768 р.;
Г1775 р.Відповідь до завдання № 13 АБВГ


Завдання №14

Про який процес у Наддніпрянській Україні йдеться в уривку документа:
«Якщо в 1842 р. у Волинській, Подільській, Київській, Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях було 67 цукрових заводів, що належали дворянам, то в 1848 р. – 208, причому вартість виготовленої продукції зросла від 328,8 до 4843,7 тис. руб. сріблом»?
А поширення кооперативного руху
Б завершення промислового перевороту
В зародження фільваркового господарства
Г товаризацію поміщицького господарстваВідповідь до завдання № 14 АБВГ


Завдання №15

Яка організація звернулася з відозвою, уривок із якої наведено:
«2. Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови, упровадженням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів…, поширення добрих та корисних книжок українською мовою та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах….
3. Будемо берегти наші конституційні права, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів покращення його життя конституційним шляхом….»

А Кирило-Мефодіївське братство
Б «Руська трійця»
В Південне товариство декабристів
Г Головна руська радаВідповідь до завдання № 15 АБВГ


Завдання №16

М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель здійснили значний внесок у розвиток
Аархітектури.
Бживопису.
Вмузики.
Гтеатру.


Відповідь до завдання № 16 АБВГ


Завдання №17

У результаті Кримської війни (1853 – 1856 рр.) Російська імперія втратила
АБрацлавщину
БЗахідне Поділля
ВСхідну Київщину
ГПівденну БессарабіюВідповідь до завдання № 17 АБВГ


Завдання №18

Масова трудова міграція українців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.. була зумовлена
Астрімкою монополізацією основних галузей промисловості.
Брозгортанням широкого будівництва залізниць і портів.
Взалученням на українські землі іноземних колоністів.
Гаграрним перенаселенням українських земель.


Відповідь до завдання № 18 АБВГ


Завдання №19

Вкажіть автора брошури “Україна irredenta” (“Україна уярмлена”), в якій автор доводить історичну потребу здобуття Україною повної політичної незалежності:
АЄ. Левицький;
БМ. Міхновський;
ВМ. Грушевський;
ГЮ. Бачинський.Відповідь до завдання № 19 АБВГ


Завдання №20

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання:
«Вищі школи, розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: …мовою викладання в них були – російська, німецька, польська. Запекла боротьба за українську мову не мала успіху. Проте був університет, у якому дозволили мати кілька – за змістом і мовою – українських кафедр…»
Таким університетом був
А Новоросійський.
Б Київський.
В Львівський
Г Харківський.Відповідь до завдання № 20 АБВГ


Завдання №21

Завдання на карті.
Серед пронумерованих на карті російських губерній позначте ті, які Австро-Угорщина планувала приєднати до своїх володінь напередодні Першої світової війни:
А1, 2;
Б2, 3;
В3, 4;
Г4, 1.Відповідь до завдання № 21 АБВГ


Завдання №22

З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення

А Головної української ради.
Б Української Центральної Ради.
В Загальної української ради.
Г Головної руської ради.Відповідь до завдання № 22 АБВГ


Завдання №23

Найбільшу підтримку населення Наддніпрянської України в 1917 р. мала
А Українська партія соціалістів-федералістів.
Б Українська партія соціалістів-революціонерів.
В Українська соціал-демократична робітнича партія.
Г Українська демократично-хліборобська партія.Відповідь до завдання № 23 АБВГ


Завдання №24

Внутрішня політика гетьмана П.Скоропадського в соціально-економічній сфері передбачила
Анаціоналізацію великої промисловості і запровадження трудової повинності
Бскасування восьмигодинного робочого дня й заборону страйків
Встворення централізованої системи управління і корпорацій роботодавців
Густановлення державного контролю на виробництві і створення галузевих профспілокВідповідь до завдання № 24 АБВГ


Завдання №25

Вкажіть заходи, які вжив у сфері фінансів і промисловості більшовицький уряд в Україні у 1918 році:
Апровів денаціоналізацію державних підприємств, передавши їх в управління робітникам;
Бзвернувся за допомогою до уряду РРФСР для ліквідації кризи у фінансах і промисловості;
Взалучив західний капітал на умовах концесій для реконструкції промисловості та пожвавлення товарно-грошових відносин;
Гвстановив державний контроль та передав у власність РСФРР фінанси і деякі промислові об’єкти.Відповідь до завдання № 25 АБВГ


Завдання №26

Листопад 1917 р. - квітень 1918 р., листопад 1918 р. - листопад 1920 р. - це періоди:
Апершої та другої воєн радянської Росії проти Української Народної Республіки;
Бпершого та другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки;
Вукраїнсько-польської та радянсько-польської воєн;
Гіснування Української Народної Республіки за часів Центральної Ради та Директорії.Відповідь до завдання № 26 АБВГ


Завдання №27

Із якою метою ухвалено Постанову ВУЦВК і РНК УСРР, уривок з якої процитовано:
«…Щоб усунути нерівність культур, що створилися внаслідок вікового утиску, Робітничо-Селянський уряд, дотримуючись рівноправності мов усіх національностей, які є на території України, вживає низку практичних заходів, що мають забезпечити українській мові місце, відповідне числу та питомій вазі українського народу на території УСРР…»?
Аформування нової спільноти – радянський народ
Бліквідації неписемності дорослого населення
Взапровадження творчого методу – соціалістичний реалізм
Греалізація політики коренізації.Відповідь до завдання № 27 АБВГ


Завдання №28

З поданого переліку оберіть явища, які відповідають змістові політики індустріалізації в Україні:
Ацентралізація управління промисловістю, підвищення життєвого рівня народу;
Бприскорений розвиток важкої промисловості, стаханівський рух;
Вштурмівщина, подальший розвиток приватно-грошових відносин;
Гцентралізація управління промисловістю, підйом легкої промисловості.Відповідь до завдання № 28 АБВГ


Завдання №29

Завдання на карті.
Серед пронумерованих на карті країн позначте країну, уряд якої офіційно поділив територію держави на дві господарські зони – “А”, що складалася з етнічних земель, і “Б”, до складу якої увійшли українські землі:
А1;
Б2;
В3;
Г4.Відповідь до завдання № 29 АБВГ


Завдання №30

Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. характеризувалась
Алояльним ставленням влади до священників греко-католицької церкви.
Бнаціоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.
Вналагодження співробітництва влади з політичними партіями.
Гзалучення «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації.


Відповідь до завдання № 30 АБВГ


Завдання №31

Поява зображеного пропагандистського плаката стала можливою завдяки здійсненої військами Червоної армії
img 18
АКиївської операції.
БКорсунь-Шевченківської операції.
ВКарпатсько-Ужгородської операції.
ГКримської операції.


Відповідь до завдання № 31 АБВГ


Завдання №32

«Першим від союзників Акт підписав генерал Макартур. Далі під цим текстом поставили підписи представники всіх союзних країн, які воювали проти Країни Вранішнього Сонця. Від Радянського Союзу поставив підпис під документом 41-річний генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко…»
Описана в документі подія засвідчила
А відновлення Української Держави.
Б створення Організації Об’єднаних Націй.
В завершення Другої світової війни.
Г початок «холодної війни».Відповідь до завдання № 32 АБВГ


Завдання №33

Позначте прізвище діяча, який очолював делегації УРСР на Сан-Францискській (1945), Паризькій (1946–1947) та Дунайській (1948) міжнародних конференціях:
АД. Мануїльський;
БА. Громико;
ВП. Погребняк;
ГМ. Хрущов.Відповідь до завдання № 33 АБВГ


Завдання №34

У якому уривку з історичного джерела йдеться про русифікацію вищої школи в УРСР упродовж другої половини 1940 – першої половини 1950-их рр.?
А«Удар, який ми завдали Сліпому, виявився дуже вдалим. Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, священників, які переходять від уніатства до православ’я ....»
Б«На сороковому році будівництва соціалізму в столиці сорокамільйонної УРСР проводиться російською мовою викладання наук, так же, як і в інших вузах УРСР....»
В«Хрущов не був теоретиком і навіть не міг здаватися ним. В якості першого секретаря ЦК КП України він, правда, підписував чергові статті про сталінську дружбу народів....»
Г«У першій половині 50-их рр. зросла кількість студентів, переважно за рахунок вечірніх і заочних відділень інститутів та університетів. При цьому кількість вузів в Україні дещо зменшилися....»


Відповідь до завдання № 34 АБВГ


Завдання №35

Позначте прізвища письменників-“шістдесятників” в українській літературі:
АА. Горська, Л. Танюк;
БЛ. Танюк, Л. Костенко;
ВЛ. Костенко, В. Симоненко;
ГВ. Симоненко, Т. Яблонська.Відповідь до завдання № 35 АБВГ


Завдання №36

Вкажіть характерні риси, які були притаманні суспільно-політичному життю УРСР у 1956–1964 роках:
Ірозширення прав союзних республік в політичній та економічній сферах;
ІІліквідація цензури;
ІІІхвиля політичних арештів за критику Й. Сталіна та його діяльності;
ІVпосилення державної антицерковної політики;
Vзасудження культу особи Й. Сталіна;
поява нових суспільних і наукових періодичних видань;
VІІдозвіл на існування різних ідеологічних напрямів у мистецтві;
VІІІзвільнення політичних в’язнів з таборів.

Виберіть правильну відповідь:
АI, IV, V, VI, VIII;
БI, II, V, VII, VIII;
ВI, III, IV, VI, VII;
ГI, II, III, IV, VII.Відповідь до завдання № 36 АБВГ


Завдання №37

Позначте твердження, яке розкриває основний зміст поняття “Українська Гельсінська група”:
Агромадська організація, яка ставила за мету політичну боротьбу проти існуючого режиму, добивалася реалізації Україною конституційного права на добровільний вихід зі складу СРСР;
Бгромадсько-політична організація, яка ставила за мету демократизацію суспільно-політичного життя республіки шляхом ліквідації монополії КПРС на владу;
Вгромадська організація, яка керувалася гуманітарно-правовими мотивами, спрямовуючи свою діяльність на ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні;
Гполітична організація, яка виступала за здобуття повної національно-державної незалежності України, структурну перебудову економіки республіки на ринкових засадах.Відповідь до завдання № 37 АБВГ


Завдання №38

Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській РСР влітку 1989р. започаткували в
А лікарі
Б шахтарі
В учителі
Г металургиВідповідь до завдання № 38 АБВГ


Завдання №39

Яка подія дала поштовх процесу міжнародного визнання України як незалежної держави?
Априйняття декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990р.)
Бсхвалення Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991р.)
Впроведення Всеукраїнського референдуму (1 грудня 1991р.)
Гутворення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991р.)Відповідь до завдання № 39 АБВГУ завданнях 40 до кожного з чотирьох (п’яти) рядків у лівій колонці виберіть,на Вашу думку, один правильний варіант у правій колонці. Поставте позначки в таблиці«Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків і колонок.

Завдання №40

Установіть відповідність між заходами та діячами, причетних до них.
Астворення перших осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів»;
Бзапровадження християнства як державної релігії;
Вукладання першої писаної збірки руських законів;
Горганізація з’їзду князів у Любечі;
1князь Данило Галицький;
2князь Володимир Мономах;
3княгиня Ольга;
4князь Ярослав Мудрий;
5князь Володимир Великий.


Відповідь до завдання № 40 12345
А
Б
В
ГУ завданнях 41-42 до кожного з чотирьох (п’яти) рядків у лівій колонці виберіть,на Вашу думку, один правильний варіант у правій колонці. Поставте позначки в таблиці«Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків і колонок.

Завдання №41

Установіть відповідність між назвами історико-географічних регіонів України та їхніми теренами (друга половина XVII ст..), позначено на карті.
 1. Поділля
   
 2. Слобідська Україна
   
 3. Запоріжжя
   
 4. Лівобережна Україна
   
img 22


Відповідь до завдання № 41 АБВГД
1
2
3
4


Завдання №42

Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.
1проголошення курсу на індустріалізацію
2входження УСРР до складу СРСР
3утворення Української автокефальної православної церкви
4початок політики «коренізації» в УСРР
А1921р.
Б1922р.
В1923р.
Г1925р.
Д1928р.Відповідь до завдання № 42 АБВГД
1
2
3
4У завданнях 43-45 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці «Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта.

Завдання №43

Установіть послідовність перебування при владі гетьманів Лівобережної Гетьманщини.
АДанило Апостол
БДем’ян Многогрішний
ВІван Мазепа
ГКирило РозумовськийВідповідь до завдання № 43 АБВГ
1
2
3
4


Завдання №44

Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.
Апроголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.
Букладання Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками.
Впроголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу.
Гдержавний переворот і прихід до влади П.Скоропадського.


Відповідь до завдання № 44 АБВГ
1
2
3
4


Завдання №45

Розташуйте зображені карикатури за часом їх створення.Відповідь до завдання № 45 АБВГ
1
2
3
4Завдання 46 має шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Введіть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

Завдання №46

Укажіть особливості процесу індустріалізації, здійснюваної в Україні в другій половині 1920 – 1930-х рр..
1децентралізація управління галузями промисловості та будівництва
2побудова та реконструкція великих промислових об’єктів
3розширення прав підприємств у виробництві та збуті готової продукції
4нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки
5пріоритетний розвиток галузей легкої промисловості
6поява в промисловому комплексі республіки нових галузей.Відповідь до завдання № 46Розробка та підтримка: ІТ відділ ЛРЦОЯО © (2008-2021)